Informacje dla pracodawców

Z doświadczenia praktyków

Pracownicy ochrony zdrowia to grupa zawodowa szczególnie narażona na bezpośredni i stały kontakt z biologicznymi czynnikami chorobotwórczymi. Dlatego już od 20 lat, co roku szczepimy przeciwko grypie cały personel naszej przychodni – zarówno medyczny jak i pomocniczy. Realizowaliśmy szczepienia przeciwko odrze, śwince różyczce, a w czasie pandemii COVID-19, zdecydowaliśmy się zainwestować w szczepienia przeciwko pneumokokom. To bardzo ważne szczepienie, które zapewniliśmy także mieszkańcom Biłgoraja, w ramach regionalnego, samorządowego Programu Polityki Zdrowotnej. Ochroną objęliśmy zarówno dzieci, jak i dorosłych, szczególnie narażonych na ciężkie konsekwencje związane z zachorowaniami na infekcje pneumokokowe. Obecnie realizujemy biłgorajski program szczepień przeciwko grypie dla osób powyżej 60 roku życia, a także szczepimy 12-letnie dziewczynki przeciw wirusowi HPV. Bazując na wieloletniej praktyce lekarskiej, jestem przekonana, że PPZ w zakresie profilaktyki chorób zakaźnych przynoszą ogromne korzyści zdrowotne i coraz więcej osób z naszego regionu ma tego świadomość. W obecnej sytuacji epidemiologicznej sięganie po dostępną, skuteczną profilaktykę grypy i infekcji pneumokokowych to jeden z najwyższych priorytetów. Mam wielką nadzieję, że już wkrótce taką ochroną zostaną objęci pacjenci onkologiczni z terenu całego województwa lubelskiego.

Lek. Zofia Woźnica
Specjalista pediatra, Kierownik Przychodni POZ – Praktyka Lekarska „Konsylium",
Radna Sejmiku Województwa Lubelskiego

Jako przedstawiciel podmiotów działających na rzecz środowisk seniorskich, widzę ogromną potrzebę wsparcia bezpieczeństwa zdrowotnego osób starszych. W dobie pandemii COVID-19 kluczową kwestią staje się zapewnienie seniorom skutecznej ochrony, przede wszystkim przed groźnymi – z punktu widzenia zdrowia i życia – wirusami i bakteriami przeciwko którym istnieje skuteczna profilaktyka. Dostęp do szczepień przeciwko grypie i pneumokokom to priorytet, ponieważ u osób starszych zakażenia te wiążą się z większym ryzykiem zgonu z powodu choroby układu oddechowego. Pamiętajmy, że profilaktyka chorób zakaźnych to nieodłączny element tak bardzo istotnej, odpowiedzialnej polityki senioralnej – cieszący się ogromnym poparciem społecznym – i w miarę możliwości powinny się w nią angażować zarówno władze centralne jak i samorządy, ale także i inne instytucje takie jak chociażby placówki opieki długoterminowej, domy opieki przewlekłej zamieszkałe przez osoby starsze często z chorobami towarzyszącymi.
Z mojej obserwacji wynika, że spora część samorządów od wielu lat angażuje się w profilaktykę chorób skierowaną do osób starszych, ale niestety są też takie, które nie są aktywne w tym względzie i mam nadzieję, ze to się wkrótce zmieni.

Łukasz Salwarowski
Prezes Stowarzyszenia MANKO, redaktor naczelny Głosu Seniora, realizator programu Gmina Przyjazna Seniorom - Ogólnopolska Karta Seniora, Członek Rady Dostępności przy Ministrze Funduszy i Polityki Regionalnej

Pomimo tego, że żyjemy w czasach, w których dokonał się wielki postęp medycyny obserwujemy, zjawisko powrotu tzw. starych chorób zakaźnych, jak i pojawienia się jednostek nowych, często bardziej niebezpiecznych. Jako specjalista ds. higieny i epidemiologii, a ponadto praktyk kontroli zakażeń, w swej pracy zawodowej w szpitalu klinicznym mam do czynienia z poważnymi wyzwaniami w zakresie ochrony pacjentów przed coraz bardziej zjadliwymi i opornymi na antybiotyki czynnikami infekcyjnymi. Te groźne czynniki biologiczne to "alert-patogeny". Na te zagrożenia musimy odpowiadać skutecznymi preparatami bójczymi, nowymi technologiami i procedurami – tak, aby u leczonych pacjentów nie dochodziło do powikłań w wyniku zakażeń szpitalnych. Oprócz zapewnienia właściwych warunków sanitarno-higienicznych w prewencji chorób o podłożu infekcyjnym niezmiernie istotną rolę odgrywają szczepienia ochronne. To działania wyprzedzające, najlepsze z możliwych. Szczepienia są skuteczną ochroną potencjalnych i w dodatku podstawowych ogniw w łańcuchu epidemicznym szerzenia się zakażeń i chorób zakaźnych, tj. pacjentów i personelu medycznego oraz pomocniczego, pracującego we wszystkich typach placówek opiekuńczo-leczniczych. Warto ciągle uświadamiać i szkolić ogół społeczeństwa, że bezpieczny pacjent to zaszczepiony personel. i odwrotnie. Od lat pozytywnym przykładem tego bezpieczeństwa jest sytuacja w zakresie wyszczepialności personelu przeciwko WZW B. Niestety, przeciwieństwem tego pożądanego trendu jest ledwie kilkuprocentowy odsetek uodpornianego przed sezonem epidemicznym personelu medycznego przeciwko grypie. Promocja zdrowia, edukacja zdrowotna, profilaktyka – działajmy razem... Warto.

Beata Ochocka
Konsultant Krajowy w dziedzinie Pielęgniarstwa Epidemiologicznego

Powszechnie wiadomym jest, że bakterie i wirusy są wszechobecne i do infekcji dojść może wszędzie, ale to szpital jest miejscem szczególnym – środowiskiem kumulującym wszelkie biologiczne czynniki chorobotwórcze. Obecnie najwięcej mówi się o zdrowiu pacjentów zapominając, że to właśnie tzw. biały personel należy do grupy podwyższonego ryzyka. To pracownicy służby medycznej realizując swoje obowiązki zawodowe każdego dnia spotykają się z różnorodnymi przypadkami zachorowań,  a stale przebywając w zasięgu choroby, również narażeni są na zakażenia. Do infekcji może dojść w każdych okolicznościach – poprzez przypadkowe skaleczenie, kontakt z materiałem biologicznym czy patogenami chorobotwórczymi stale obecnymi w powietrzu. Wszystko to stanowi bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i naszym bezwzględnym obowiązkiem jest podejmowanie takich działań, które w należyty sposób zabezpieczą naszych pracowników przed tym niebezpieczeństwem. Jako ordynator Oddziału Chorób Zakaźnych jestem pełna obaw o zdrowie mojego personelu i dostrzegam ogromną potrzebę jego ochrony. Na co dzień mamy styczność z chorobami wywołanymi przez bakterie pneumokoka i meningokoka, grzyby oraz wirusy grypy, ospy wietrznej, różyczki, HCV, a nawet gruźlicy. Każdy chory pacjent stwarza realne zagrożenie dla otoczenia medycznego, dlatego uważam, że profilaktyka zdrowia powinna być najwyższym priorytetem każdego pracodawcy. Tylko konsekwentne prowadzenie programów zdrowotnych wśród personelu, a zwłaszcza szczepień ochronnych rekomendowanych dla konkretnych grup zawodowych, skutecznie zabezpieczy przed zagrożeniami wynikającymi z charakteru wykonywanej pracy. Pamiętajmy, zdrowy personel medyczny to większa szansa na zdrowie pacjenta.

Dr. n. med. Barbara Hasiec
Ordynator Oddziału Chorób Zakaźnych Dziecięcych SPSzW im. Jana Bożego w Lublinie

Działalność związaną z profilaktyką jaką są szczepienia rozpoczęliśmy w 2012 r., pod patronatem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, a od stycznia 2017 r. kontynuujemy ją pod patronatem Certyfikowanego Centrum Medycyny Podroży, pod kierownictwem lek. med. Doroty Bielaczyc-Beben. w związku z zaobserwowanym zwiększeniem zapadalności na odkleszczowe zapalenie mózgu w kraju a jednocześnie w naszym regionie (śledzenie danych epidemiologicznych), postanowiliśmy wyjść naprzeciw problemowi. w związku z tym:

  • nagłośniliśmy tematykę w radiu i prasie lokalnej poprzez wywiady (objawy, skutki zdrowotne, możliwości zapobiegania). w przekazach podkreślaliśmy znaczenie profilaktyki, w tym przede wszystkim szczepień,
  • przesłaliśmy oferty szczepień do zakładów pracy (powołując się na ustawę dot. Medycyny Pracy), w tym do tych, gdzie występuje szczególne narażenie na tę chorobę (leśnicy, straż miejska, zakłady gazownictwa),
  • zainteresowaliśmy tematem przedszkola i szkoły,
  • proponujemy wykłady lub pogadanki na temat: możliwości uniknięcia zakażenia, sposobu postępowania w przypadku ugryzienia przez kleszcza, skutków przechorowania KZM, znaczenia szczepień, jako podstawowego elementu profilaktyki.
  • w komunikacji podkreślamy istotność skutków ekonomicznych dla zakładu pracy w wyniku długotrwałej nieobecności w pracy, a jednocześnie skutków zdrowotnych.

Zakłady, które rozpoczęły szczepienia przeciwko KZM kontynuują je przez wiele lat jako dawki przypominające.
Najważniejsze to rozbudzić świadomość i kontynuować dialog przez wiele lat!

mgr pielęgniarstwa Wiesława Chrzanowska
Certyfikowane Centrum Medycyny Podróży z Punktem Szczepień

Jednym z bardziej efektywnych działań w sferze profilaktyki chorób zakaźnych są odbywające się w miejscu pracy szczepienia przeciw grypie. Coraz częściej są one spotykane nie tylko w branżach produkcyjnych i logistycznych, gdzie wzajemne zakażenie pracowników może powodować zaburzenia w ciągłości produkcji lub dostaw oraz nieobecność kilkunastu lub kilkudziesięciu osób na jednej lub wszystkich zmianach. Szczepienia przeciw grypie wśród pracowników „white-collar” cieszą się zainteresowaniem firm, w których obowiązki wykonywane są na przestrzeni „open space”. Przestrzenie te tworzone są z myślą kooperacji, lepszym przepływie informacji oraz integracji, sprzyjają jednak również roznoszeniu się zakaźnych chorób układu oddechowego.

Katarzyna Piekut
Kierownik Działu Sprzedaży, Grupa Most Wanted!

W ramach współpracy z pracodawcami, Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Lublinie wykonuje szczepienia ochronne pracownikom zgodnie z wykazem stanowisk pracy oraz z grupy szczepień zalecanych – przeciwko grypie. Ściśle współpracujemy z Dyrekcją MPWiK w Lublinie i w ramach opieki profilaktycznej rokrocznie przeciwko grypie szczepimy ponad 100 pracowników. Dodatkowo, szczepimy grupę pracowników z bezpośredniego narażenia stanowiskowego przeciwko żółtaczce typu A, tężcowi, durowi brzusznemu. Dbając o zdrowie pracowników, dyrekcja Lift-Service SA co roku zgłasza zamówienie na szczepionkę przeciwko grypie dla ponad 100 osób załogi. Technikum Pszczelarskie w Pszczelej Woli zwróciło się do WOMP-CP-L w Lublinie o objęcie profilaktyką szczepień uczniów w ramach wyjazdu na praktyki zagraniczne. Uczniowie szczepieni są trzema dawkami szczepionki przeciw odkleszczowemu zapaleniu mózgu. Dyrekcja KOM-EKO SA zapewnia swoim pracownikom szczepienie przeciw grypie i szczepionkami zalecanymi przeciwko żółtaczce typu A, tężcowi, durowi brzusznemu. To tylko kilka przykładów zakładów pracy, które od wielu lat współpracują z WOMP-CP-L. Wyszczepialność w tych zakładach jest duża. Analizując rokrocznie wyniki szczepień nie stwierdzono odczynów poszczepiennych, spadła natomiast zachorowalność na grypę, nie stwierdzono zachorowań na żółtaczkę typ A, czy odkleszczowemu zapalenie mózgu. Podczas wykonywania szczepień prowadzimy rozmowy na temat szczepień zarówno dorosłych, jak i dzieci. Świadomość pracowników o celowości szczepień z roku na rok wzrasta. Profilaktyka się opłaca nie tylko pracownikowi, ale także pracodawcy.

mgr Małgorzata Chojniak
Przełożona Pielęgniarek WOMP CP-L w Lublinie

Jako przedsiębiorca działający na rynku ponad 25 lat i zatrudniający około 40 osób, mam pełną świadomość, że to właśnie pracownicy stanowią fundament firmy. Jako pracodawca staram się zapewnić zatrudnionym osobom nie tylko najlepsze warunki pracy, ale i w odpowiedni sposób dbać o ich zdrowie. w przeszłości, w kluczowym dla nas okresie jesienno-zimowym wielu pracowników przebywało na zwolnieniach z powodu choroby. Najczęstszą tego przyczyną była grypa.  Bez względu na to, czy do zakażenia dochodziło w miejscu pracy, czy też poza nim, choroba ta w piorunującym tempie rozprzestrzeniała się wśród pozostałych współpracowników, a powtarzające i przedłużające się nieobecności wymuszały na mnie, jako pracodawcy nie tylko zmiany w organizacji pracy i generowały dodatkowe koszty związane m.in. z organizacją zastępstwa, ale przede wszystkim zaburzały prawidłowe funkcjonowanie biznesu. Dlatego zdecydowałem się działać i zainwestować w profilaktyczne szczepienia przeciwko grypie oraz wirusowi kleszczowego zapalenia mózgu, co bez wątpienia zapewnia ochronę wszystkim zaszczepionym pracownikom. Zachęcam do podejmowania podobnych działań i inwestowania w zdrowie swoich pracowników. Wierzę, że w dobie rosnącego znaczenia idei społecznej odpowiedzialności biznesu takie działania staną się w Polsce standardem wśród pracodawców, a zaangażowanie w profilaktykę zdrowia pracowników przyniesie firmom ogromne korzyści, zarówno ekonomiczne, jak i wizerunkowe.

Andrzej Kuczara
Prezes Zarządu MGT CORP i Kuczara Manekiny

Już od wielu lat angażujemy się w profilaktykę chorób zakaźnych naszych pracowników. Ze względu na przypadki boreliozy zgłaszane w innych Komendach Państwowej Straży Pożarnej, uczymy naszych pracowników jakich zasad przestrzegać, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo ukąszenia i zakażenia. Co więcej, zapewniamy im bezpłatnie szczepienia przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu. W ostatnim czasie zaszczepiliśmy 39 osób należących do Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo- Ratowniczej oraz do modułu leśnego, dedykowanego do gaszenia pożarów lasów poza terytorium kraju. Fundusze na te działania pozyskaliśmy z Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta Wrocławia. w związku ze zmianami zachodzącymi w ww. grupach będziemy chcieli doszczepić osoby „dochodzące” do tych grup. Od 2009 r. wśród pracowników wykonujemy także szczepienia przeciwko WZW B, obecnie jednak, do służby przyjmujemy roczniki, które są objęte tym szczepieniem ustawowo, więc powoli od nich odchodzimy. w latach 2005-2006 prowadziliśmy również szczepienia na tężec. Poza tym planujemy szczepienia w kierunku tężca u funkcjonariuszy podziału bojowego i osób pełniących służbę Oficera Operacyjnego, będzie to około 420 osób. Staramy się na te działania pozyskać fundusze z Urzędu Miasta, gdyż widzimy ich efekty. Profilaktyka się sprawdza. Przynosi wymierne korzyści.

sekc. Paulina Głowinkowska
Starszy technik ds. BHP
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Lublinie obejmuje z opieką profilaktyczną 1 878 zakładów pracy i 45 tys. pracowników. Wszystkie działania prozdrowotne ukierunkowane są na podnoszenie świadomości pacjentów, w szczególności poprzez podkreślenie wagi badań i szczepień. Szczepienia te, na życzenie pracodawców, odbywają się na terenie zakładów pracy, gdzie zapewnia się pracownikom poradę lekarską oraz szczepionki wraz z usługą pielęgniarską. Dane za rok 2016 pokazują, że wykonano 828 szczepień.

mgr Barbara Kramek
Rzecznik Prasowy WOMP CP-L w Lublinie

Partnerzy:

Patronat medialny:

Projekt realizowany dzięki wsparciu: