Informacje dla pracodawców

Ekspert

Edyta Masłowska-Parafian
Edyta Masłowska-Parafian

Ekspert ds. Funduszy Unijnych, od 2004 roku związana z administracją publiczną oraz pozyskiwaniem, wydatkowaniem i rozliczaniem projektów unijnych. Pracowała w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego gdzie odpowiedzialna za monitorowanie największych projektów finansowanych z Funduszu Spójności w zakresie ochrony środowiska. Zajmowałam się również kontrolą projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanych przez Instytucje Pozarządowe, przedsiębiorców jak również JST lub Urzędy. Pracowała także w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej gdzie przeprowadziła ponad 200 kontroli w miejscu realizacji projektów. Były Naczelnik Wydziału Selekcji i Monitorowania projektów systemowych realizowanych w ramach PO KL gdzie nadzorowała pracę dotyczącą pozyskiwania i monitorowania oraz rozliczania projektów realizowanych w ramach PO KL. Była Kierownikiem Działu Prognozowania, Analizowania i Monitorowania w Instytucie Badań Edukacyjnych zajmującego się pozyskiwaniem oraz realizacją projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich. Prowadzi szkolenia specjalistyczne z zakresu pozyskiwania środków z funduszy unijnych jak również systemu zarządzania i kontroli projektów finansowanych z UE, wykorzystania i rozliczania środków unijnych m.in. z zakresu systemu przepływów środków finansowych i certyfikacji, systemu monitorowania i sprawozdawczości, kwalifikowalności wydatków, rozliczania środków unijnych.

Zadaj pytanie ekspertowi

Partnerzy:

Patronat medialny:

Projekt realizowany dzięki wsparciu: