Z doświadczenia praktyków

Mając na uwadze troskę o zdrowie najmłodszych mieszkańców naszego miasta konsekwentnie realizujemy programy polityki zdrowotnej w tym profilaktyki szczepionkowej. Uratowaliśmy wielu młodych obywateli przed poważnymi komplikacjami zdrowotnymi. Jesteśmy dumni, że możemy pochwalić się tak dobrymi wynikami, że jesteśmy stawiani jako wzór dla innych samorządów. Programy szczepionkowe to działania o udowodnionej skuteczności, odpowiadają ważnej potrzebie zdrowotnej, są stosunkowo łatwe do przeprowadzenia i ewaluacji. Dają zarówno korzyści zdrowotne jak i ekonomiczne.

Warto przeznaczać pieniądze na profilaktykę, szczególnie, że programy szczepień dzieci ujawniają przewidywane zjawisko odporności środowiskowej. Na zaszczepieniu korzystają nie tylko dzieci, ale także pośrednio dorośli, zwłaszcza osoby starsze, u których z wiekiem radykalnie spada odporność organizmu.

Zachęcam lokalne samorządy do angażowania się w profilaktykę. Takie działania są bardzo dobrze odbierane przez lokalną społeczność.

Wojciech Lubawski
Prezydent Miasta Kielce

W mojej opinii, najważniejszym wyzwaniem, jakie stoi przed naszym regionem jest dążenie do poprawy warunków życia oraz zdrowia jego obywateli. Mieszkańcy Opolszczyzny są jej szczególną wartością, dlatego też ważne jest, aby województwo opolskie stawało się regionem coraz bardziej przyjaznym do zamieszkania, pracy, aktywności gospodarczej i realizowania własnych ambicji.

Zdrowie pojmowane jako dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny polskich obywateli to jedno z pierwszoplanowych wyzwań w polityce samorządu województwa opolskiego, dlatego znaczną część środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 przeznaczyliśmy na finansowanie programów polityki zdrowotnej.

Zdrowe i bezpieczne społeczeństwo to gwarancja powodzenia nas wszystkich, dlatego bardzo zachęcam do sięgania po środki europejskie, z przeznaczeniem na działania związane z edukacją zdrowotną, promocją zdrowego stylu życia, profilaktyką chorób oraz poprawiających dostępność do świadczeń zdrowotnych. Możliwość wykorzystywania środków europejskich na zadania z zakresu edukacji zdrowotnej, racjonalnych i potrzebnych programów profilaktycznych, zapobiegających w przyszłości plagom cywilizacyjnym, to wielka szansa. Tak dużych środków, które można przeznaczyć na te ważne cele, dotychczas w historii naszego kraju nie było. Opolszczyzna, realizując pierwsze programy samorządowe zdobyła uznanie i poparcie wielu środowisk, a także pozytywny odbiór lokalnej społeczności. Stanowi to dla nas nieocenioną wartość. Zdobywamy nowe doświadczenia i dobre praktyki.

Aby skutecznie wdrażać pierwszy program polityki zdrowotnej, powołaliśmy Radę Programową, która stanowi gremium opiniodawczo – doradcze. Pozwala nam to na obiektywne spojrzenie na wyzwania jakie pojawiają się podczas realizacji poszczególnych projektów oraz szybkie wdrożenie wypracowanych wspólnie rozwiązań. Stworzenie swego rodzaju platformy dialogu ekspertów, Zarządu Województwa i Beneficjentów wpływa na zwiększenie kompleksowości i komplementarności wsparcia oferowanego na poziomie poszczególnych projektów oraz świadczeń finansowanych ze środków publicznych, a także stanowi źródło wiedzy na temat obszarów wymagających poprawy w funkcjonowaniu programu w przyszłości.

Wartością dodaną będzie dla nas również korzyść płynąca z efektów ewaluacji wszystkich realizowanych programów, która pozwali nam na właściwe ukierunkowanie polityki zdrowotnej województwa.

Osobiście wyrażam pełne poparcie dla wszelkich inicjatyw zwiększających poziom świadomości naszych mieszkańców, zwiększających poczucie odpowiedzialności za własne zdrowie poprzez wyzwolenie właściwych nawyków zdrowotnych oraz działań poprawiających dostępność do świadczeń zdrowotnych, a Państwa zachęcam do podjęcia tego bardzo istotnego wyzwania.

Roman Kolek
Wicemarszałek Województwa Opolskiego

Widząc efekty prowadzonych działań profilaktycznych sami realizujemy ich szereg, w tym cztery dotyczące szczepień ochronnych. Dzięki temu, albo w ogóle eliminujemy choroby, albo zyskujemy ich łagodniejszy przebieg. Profilaktyka umożliwia wykrycie chorób we wczesnym stadium co przekłada się na lepsze rokowania, wydłużenie życia, mniejsze koszty leczenia.

W Płocku taki trend został zaobserwowany w przypadku nowotworu piersi – po wielu latach realizacji badań profilaktycznych na i Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku zgłasza się coraz więcej kobiet w i i II stopniu zaawansowania choroby, a coraz mniej w III i IV – jak to miało miejsce w latach ubiegłych.

Dzięki programom polityki zdrowotnej podmioty lecznicze zyskują dodatkowe środki, ale też zadowolonych i zdrowszych pacjentów, a samorząd – mieszkańców ze świadomością, że lokalne władze się o nich troszczą. Nowo powstałe POZ same się do nas zgłaszają i dopominają o możliwość udziału w programach szczepionkowych, gdyż oczekują tego od nich pacjenci.

Samorządy, które nie mają doświadczenia na tym polu mogą zacząć od małych kroków, opierając się na licznych dostępnych, sprawdzonych już wzorcach.

Naprawdę warto realizować programy polityki zdrowotnej, zachęcam Państwa do tego gorąco!

Agnieszka Busz
Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Płocka

Widząc efekty prowadzonych działań profilaktycznych sami realizujemy ich szereg, w tym cztery dotyczące szczepień ochronnych. Dzięki temu, albo w ogóle eliminujemy choroby, albo zyskujemy ich łagodniejszy przebieg. Profilaktyka umożliwia wykrycie chorób we wczesnym stadium co przekłada się na lepsze rokowania, wydłużenie życia, mniejsze koszty leczenia.

W Płocku taki trend został zaobserwowany w przypadku nowotworu piersi – po wielu latach realizacji badań profilaktycznych na i Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku zgłasza się coraz więcej kobiet w i i II stopniu zaawansowania choroby, a coraz mniej w III i IV – jak to miało miejsce w latach ubiegłych.

Dzięki programom polityki zdrowotnej podmioty lecznicze zyskują dodatkowe środki, ale też zadowolonych i zdrowszych pacjentów, a samorząd – mieszkańców ze świadomością, że lokalne władze się o nich troszczą. Nowo powstałe POZ same się do nas zgłaszają i dopominają o możliwość udziału w programach szczepionkowych, gdyż oczekują tego od nich pacjenci.

Samorządy, które nie mają doświadczenia na tym polu mogą zacząć od małych kroków, opierając się na licznych dostępnych, sprawdzonych już wzorcach.

Naprawdę warto realizować programy polityki zdrowotnej, zachęcam Państwa do tego gorąco!

Roman Kolek
Wicemarszałek Województwa Opolskiego

Zachęcam Państwa do wdrażania dobrych programów polityki zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki szczepionkowej. Obecnie realizujemy pięć takich programów. Nasz Urząd od wielu lat angażuje się w tego typu działania i widzimy ich efekty. Ich skuteczność potwierdzają również opinie Prezesa AOTMiT: zdecydowana większość programów szczepionkowych jest pozytywnie opiniowana. Jeżeli tylko jest taka możliwość, trzeba brać ochronę najmłodszych w swoje ręce i przeznaczyć środki na profilaktykę zdrowotną.

Od 2006 roku szczepimy w Kielcach przeciwko bakteriom pneumokokowym wszystkie nowonarodzone dzieci. w tej chwili, po wejściu tych szczepień do PSO, kontynuujemy program u dzieci urodzonych przed styczniem 2017 roku. Maluchy otrzymują szczepionkę 13-walentną – najszerszą ochronę zabezpieczającą przed sepsą i zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych.

Decyzje o wprowadzeniu programów profilaktycznych przyczyniają się do poprawy sytuacji epidemiologicznej w regionie. Dla mieszkańców jest to korzyść nie do przecenienia. w ostatecznym rozrachunku to właśnie prewencja – także z ekonomicznego punktu widzenia – opłaca się najbardziej. Lepiej zapobiegać chorobom niż ponosić koszty leczenia i opieki nad ciężko chorymi dziećmi. Profilaktyka zdrowotna jest najbardziej opłacalną inwestycją w zdrowie.

Anna Dusza-Ciechanowska
Główny Specjalista Referatu Promocji Zdrowia i profilaktyki Urzędu Miasta Kielce

Jako wieloletni realizator programu szczepień dzieci przeciwko pneumokokom widzę ogromne korzyści – zarówno zdrowotne jak i ekonomiczne – z realizacji działań profilaktyki pneumokokowej. Dzięki szczepieniom uzyskaliśmy znaczącą redukcję zapadalności na inwazyjną chorobę pneumokokową wśród najmłodszych dzieci, ograniczyliśmy zachorowania na zapalenie płuc oraz ostre zapalenie ucha środkowego, a także wyeliminowaliśmy nosicielstwo pneumokoka w populacji. Nie ma u nas przypadków sepsy wśród dzieci!

Obserwujemy ogromne zainteresowanie programem wśród lokalnej społeczności. Są matki, które mieszkają w powiecie puławskim, ale poza miastem, i zazdroszczą nam tych szczepień. Często słyszę pytania kiedy program będzie realizowany na terenie innych gmin. Odzew jest bardzo pozytywny – na programie korzystają wszyscy – pacjenci, my jako realizator oraz sam inicjator – czyli Miasto Puławy.

Zachęcam do realizacji takich działań także inne regiony. Jak pokazuje nasz przykład dzięki szczepieniom maluchy chorują coraz rzadziej.

Piotr Rybak
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach

Programy Województwa Małopolskiego w zakresie szczepień ochronnych

Zdrowie mieszkańców regionu zawsze jest w centrum uwagi władz Samorządu Województwa Małopolskiego, dlatego realizujemy przeznaczone dla najmłodszych dwa programy szczepień ochronnych: Program zdrowotny dotyczący profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Małopolsce oraz Program zdrowotny profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Małopolsce. w latach 2011-2016 przeciwko pneumokokom zaszczepiono 7529 dzieci, a przeciwko HPV w latach 2015-2016 – 682. Wiemy, że wsparcie młodych Małopolan w postaci finansowania szczepień ochronnych zaprocentuje lepszymi wskaźnikami epidemiologicznymi regionu już w niedalekiej przyszłości.

Szczególnie cieszy fakt, że do realizacji szczepień ochronnych wspólnie z Województwem Małopolskim przystępują samorządy powiatowe i z każdym rokiem ich przybywa. w 2017 roku do współfinansowania szczepień przeciwko pneumokokom przystąpiło 8 powiatów, a wspólną realizację szczepień przeciwko HPV zadeklarowało 6 powiatów. w bieżącym roku Województwo Małopolskie zaplanowało przekazać powiatom łącznie 1 mln złotych, co pozwoli na zaszczepienie przeciwko pneumokokom blisko 4000 dzieci, a przeciwko wirusowi HPV ok. 1500 dziewcząt w wieku 13 lat.

Serdecznie zachęcamy jednostki samorządu terytorialnego do dalszego aktywnego włączania się w programy szczepień ochronnych szczególnie, że jak wskazuje Ministerstwo Zdrowia na całym świecie powszechne programy szczepień pozwoliły wyeliminować niektóre choroby zakaźne i znacznie osłabić przebieg wielu innych.

Wojciech Kozak
Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

Programy Województwa Lubelskiego w zakresie szczepień ochronnych

Od 2016 roku realizujemy „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie lubelskim w latach 2016-2021”. Program obejmuje zasięgiem całe województwo lubelskie, a w jego ramach aktualnie bezpłatną ochronę otrzymują dzieci w wieku pomiędzy 2 a 5 rokiem życia, czyli te, które nie są objęte programem finansowanym z budżetu państwa. Nasz program daje szansę na ochronę przed zakażeniami pneumokokowymi dzieciom w wieku przedszkolnym, które dotychczas nie otrzymały szczepionki, a biorąc pod uwagę fakt, że w grupach przedszkolnych około 60% przedszkolaków jest nosicielem pneumokoków i stwarza to realne zagrożenie zakażenia tymi groźnymi bakteriami – takie działania są bardzo pożądane. Liderem projektu jest samorząd wojewódzki, który przygotował program, odpowiada za monitoring oraz finansowanie. Nasz program dedykowany jest 2 grupom beneficjentów: dzieciom 2-5 rok życia i seniorom > 60 roku życia chorującym na astmę oskrzelową lub POChP (przewlekła obturacyjna choroba płuc).

Obecnie, ze względu na ograniczone możliwości finansowe Samorządu Województwa Lubelskiego realizowany jest jeden z 4 wariantów programu, a mianowicie szczepienie dzieci (ten wariant finansowany jest wyłącznie przez samorząd wojewódzki). Do projektu zostały zaproszone samorządy gminne i powiatowe – jako partnerzy współfinansujący program. Kilka powiatów zgłosiło chęć udziału w projekcie. Możliwość wspólnego realizowania takiego projektu przewidują dwa z ww. 4 wariantów realizacji programu. Jest to wielkie przedsięwzięcie i szansa dla samorządów na zdobycie dodatkowych środków na profilaktykę, a dla mieszkańców bezcenne działanie dla poprawy zdrowia społeczeństwa.

Powodzenie podjętych przedsięwzięć zależy od wielu czynników: zrozumienia wagi problemu jakim są groźne zakażenia pneumokokowe, dobrej woli samorządów gmin i powiatów przejawiającej się chęcią uczestnictwa w projekcie, ich możliwości finansowych oraz zaangażowania pracowników ochrony zdrowia. Przed nami wielkie wyzwanie, wielki cel jakim jest zdrowie dzieci i seniorów, a pośrednio całego społeczeństwa województwa lubelskiego. Zdrowie naszych mieszkańców to kwestia priorytetowa. Cieszymy się bardzo, że nasze województwo realizuje tak ważne działania. Zachęcamy nasze powiaty i gminy do włączenia się do programu. Razem możemy więcej. w 2016 roku nasz program został bardzo wysoko oceniony przez beneficjentów - rodziców dzieci, które skorzystały (w ramach programu) ze szczepień przeciwko pneumokokom. Program został zrealizowany w 100%, uzyskał bardzo dobrą ocenę w badaniach ankietowych przeprowadzonych wśród beneficjentów, oraz pokazał, że oczekiwania i potrzeby w tym zakresie są wielokrotnie wyższe, dlatego na bieżący 2017 rok w budżecie Samorządu Województwa Lubelskiego zabezpieczono wyższe środki na ten cel. Cieszy również fakt, że pojawiła możliwość uzyskania dofinansowania samorządowych programów polityki zdrowotnej ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

Chcemy być inspiracją dla innych samorządów wojewódzkich. Zachęcamy do realizacji podobnych programów w całej Polsce. Wysoka cena szczepionek jest często barierą nie do pokonania dla rodziców dzieci i seniorów, a jest to jedyna skuteczna metoda zabezpieczenia się przed tymi groźnymi, niejednokrotnie śmiertelnymi zakażeniami. Zachęcam wszystkie samorządy do angażowania się w działania na rzecz zdrowia lokalnej społeczności poprzez programy polityki zdrowotnej, ich finansowanie lub współfinansowanie. Profilaktyka się opłaca.

Zofia Woźnica
– specjalista chorób dziecięcych, radna województwa lubelskiego,
Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Lubelskiego.

Rola Samorządów oraz organizacji pozarządowych w kreowaniu lokalnej polityki zdrowotnej jest ogromna. Nasza fundacja „Zdrowe Dziecko” już od ponad 20 lat, konsekwentnie podejmuje inicjatywy na rzecz najmłodszych i najbardziej potrzebujących dzieci. Przez ten czas pomogliśmy wielu maluchom. Decyzje dotyczące kierunku działań – ze względu na często ograniczone możliwości budżetowe – nie są łatwe. Zawsze bardzo wnikliwie rozpatrujemy wszelkie możliwości, biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiologiczną i bieżące potrzeby lokalnej społeczności.

Prowadziliśmy punkt szczepień nieobowiązkowych zapewniając ochronę przed WZW B, HiB i grypą. Przez pięć lat realizowaliśmy program szczepień dzieci przeciwko pneumokokom. w efekcie tych działań zaobserwowaliśmy spadek liczby hospitalizowanych dzieci w wyniku zapaleń uszu oraz zapaleń płuc. Prowadziliśmy także akcję wypożyczania inhalatorów dla dzieci z astmą. Akcja ta zaowocowała ok 70% spadkiem hospitalizacji dzieci z dusznościami.

Zachęcam z całego serca zarówno samorządy jaki i organizacje pozarządowe do zaangażowania się w realizację działań prozdrowotnych. Ich skuteczność jest niepodważalna.

Czesław Jan Czechyra
założyciel Fundacji „Zdrowe Dziecko”, lekarz pediatra, samorządowiec,
poseł na Sejm VI i VII kadencji.

Nowa perspektywa unijna dała nam szansę na realizację działań zdrowotnych stanowiących dla naszego regionu największy priorytet. Województwo warmińsko-mazurskie, z uwagi na endemiczne występowanie zakażonych kleszczy, odnotowuje wysoki współczynnik zapadalności na boreliozę (jest on prawie dwukrotnie wyższy niż w kraju) i kleszczowe zapalenie mózgu (prawie sześciokrotnie wyższy niż w Polsce). Dlatego bardzo się cieszę, że udało nam się pozyskać środki na projekt programu polityki zdrowotnej dotyczący prowadzenia działań z zakresu wczesnego rozpoznania i zapobiegania chorobom odkleszczowym. Budżet przeznaczony na realizację programu wynosi 1 250 140, 97 PLN, zaś okres realizacji to lata 2017-2019. To więc dla nas ogromna szansa za poprawę stanu zdrowia mieszkańców województwa i zmniejszenie absencji wśród pracowników ponieważ programem objęte są osoby aktywne zawodowo, ze szczególnym uwzględnieniem osób po 50 r.ż. Nasze działania wpisują się więc w CEL OPERACYJNY AKTYWNE i ZDROWE STARZENIE SIĘ NARODOWEGO PROGRAMU ZDROWIA NA LATA 2016-2020. Bardzo się cieszę, że jako Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny brałem czynny udział w procesie aplikacyjnym dostarczając niezbędnych, aktualnych danych epidemiologicznych i rekomendacji.

Wykorzystanie funduszy europejskich w ochronie zdrowia przynosi wymierne korzyści całej społeczności lokalnej. Projekty realizowane z wykorzystaniem środków unijnych służą wsparciu funkcjonowania placówek medycznych, zapewnieniu pacjentom dostępu do świadczeń zdrowotnych, a także podnoszeniu kwalifikacji zawodowych kadry medycznej, i realizowaniu działań projakościowych. Mam nadzieję, że realizowane przez nas działania przyczynią się do realizacji podobnych także w innych regionach. Do tego Państwa zachęcam.

Janusz Dzisko
Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

Dla sektora organizacji pozarządowych sprawa pozyskiwania środków na realizację szerzej zakrojonych, najważniejszych projektów ma charakter priorytetowy. Jednym z bardzo istotnych źródeł finansowania działalności i rozwoju instytucjonalnego organizacji są granty z funduszy europejskich, o które organizacje mogą ubiegać się w ramach konkursów ogłaszanych przez instytucje rządowe, samorządowe lub innych wyznaczonych w tym celu dystrybutorów, takich jak np. Fundacja Batorego w przypadku funduszy EOG (tzw. norweskich).

W 2016 roku nasza Fundacja Wygrajmy Zdrowie, po zakwalifikowaniu się w ogłoszonym konkursie, pozyskała grant z funduszy EOG na realizację bardzo istotnego projektu p.t. Społeczny monitoring wdrażania i realizacji Pakietu Onkologicznego. Projekt ten realizowany był w partnerstwie z Federacją Amazonek. Pozwoliło to na szeroką ocenę działania, nowych zasad diagnostyki i leczenia onkologicznego na terenie całego kraju, wprowadzonych poprzez zmiany ustawowe przyjęte przez Sejm. Uzyskane w ten sposób informacje pozwoliły na opracowanie przez zaangażowanych w projekt specjalistów raportu końcowego, zawierającego odpowiednie analizy, ekspertyzy i rekomendacje, z których kilka zostało niezwłocznie wprowadzonych do realizacji poprzez nowelizację Pakietu.

Innym przykładem działań umożliwionych przez pozyskanie grantu z funduszy europejskich w konkursie ogłoszonym przez Ministerstwo Zdrowia w 2016 roku jest projekt Obywatele dla Zdrowia, realizowany w latach 2017-2018 przez Polską Koalicję Pacjentów Onkologicznych, w partnerstwie z Ogólnopolską Federacją Organizacji Pozarządowych (OFOP) oraz Biurem Rzecznika Praw Pacjenta. Projekt ten skierowany jest do organizacji pozarządowych działających w szeroko pojętym obszarze ochrony, profilaktyki i promocji zdrowia i ma charakter integracyjno-edukacyjny. Jednym z jego głównych celów jest edukacja przedstawicieli organizacji z umiejętności aktywnego udziału w konsultacjach społecznych i procesach stanowienia prawa w obszarze zdrowia. Grant pozyskany przez Polską Koalicję Pacjentów Onkologicznych z  funduszy europejskich umożliwia integrację środowiska pacjentów we wszystkich regionach kraju oraz daje możliwość działania organizacji pacjenckich na rzecz poprawy jakości systemu ochrony zdrowia w Polsce.

Szymon Chrostowski
Lider ruchu społecznego „Obywatele dla Zdrowia”,
Członek Komitetu Sterującego ds. Funduszy Unijnych

Partnerzy merytoryczni

Projekt Edukacyjny

Projekt realizowany dzięki wsparciu