Informacje dla samorządów

Aktualności

Priorytety w profilaktyce chorób zakaźnych w powiecie piaseczyńskim – konferencja zorganizowana we współpracy z Urzędem Miasta i Gminy Góra Kalwaria

Priorytety w profilaktyce chorób zakaźnych w powiecie piaseczyńskim – konferencja zorganizowana we współpracy z Urzędem Miasta i Gminy Góra Kalwaria

19 września w Ośrodku Kultury w Górze Kalwarii odbyła się konferencja pt.: „Rola Jednostek Samorządu Terytorialnego w profilaktyce chorób zakaźnych. Priorytety zdrowotne dla powiatu piaseczyńskiego, wytyczne, dobre przykłady”. Spotkanie zorganizowane zostało we współpracy z Urzędem Miasta i Gminy Góra Kalwaria oraz Fundacją Edukacja Sportowa.

Zaproszeni na konferencję projektu Zdrowie Człowiek Profilaktyka eksperci zaprezentowali obecnym na spotkaniu przedstawicielom lokalnych samorządów najnowsze badania oraz trendy w profilaktyce chorób zakaźnych – interwencje w obszarze chorób odkleszczowych i zakażeń bakteriami pneumokokowymi, które stanowią jedno z największych zagrożeń zdrowia i życia – nie tylko wśród najmłodszych, ale też i u osób dorosłych po 50. roku życia.

Szacuje się, że nawet 15% kleszczy może być zakażonych wirusem KZM powodującym nawet u 58% pacjentów powikłania neurologiczne m.in. zaburzenia mowy (12%), zaburzenia równowagi (21%), pogorszenie pamięci (42%) trwały paraliż (do 10%).

Liczną grupą zawodową szczególnie narażoną na choroby odkleszczowe są rolnicy, na rzecz których kolejne władze lokalne interweniują wdrażając programy polityki zdrowotnej zapewniające szczepienia ochronne osobom z grup ryzyka. Jednym z wymienionych podczas konferencji godnych naśladowania działań samorządów były władze gminy Olecko, które ze względu na swoją lokalizację na terenach endemicznych, wdrożyły program adresowany do pracowników rolnych oraz ich rodzin, domowników, w tym dzieci i osób przebywających lub zamieszkujących gospodarstwa rolne. Jest to grono mieszkańców, które ze względu na charakter wykonywanej pracy bądź miejsce zamieszkania, wymaga szczególnej ochrony. Już w pierwszym roku działania programu gmina odnotowała widoczny spadek zapadalności na kleszczowe zapalenie mózgu – od 2017 roku do 2018 roku zmalał on z poziomu 14,5% do zaledwie 2,9%.

Radosław Gruss, Kierownik Oddziału Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie: 

– W okresie zimowym kleszcze przebywają pod ściółką leśną, ale wraz ze wzrostem temperatury ich aktywność dynamicznie wzrasta. W czerwcu obserwowana jest najwyższa zachorowalność na KZM, czyli na miesiąc po najwyższej aktywności kleszczy, która najczęściej przypada na maj. Ocieplanie klimatu również przyczynia się do ekspansji kleszczy na terenach, które do tej pory nie były uważane za obszary endemiczne występowania tej choroby. Dlatego społeczeństwo należy uświadamiać o ogromnym zagrożeniu jakie niosą te pasożyty, gdyż na ich ukąszenia narażone są nie tylko osoby pracujące w terenach zalesionych, ale również przebywające w ramach rekreacji w parkach czy innych terenach zielonych. Na szczęście przeciwko KZM można już skutecznie zabezpieczać się dzięki dostępnym szczepieniom. W przypadku Boreliozy niestety leczenie nadal odbywa się jedynie poprzez antybiotykoterapię.

Eksperci nadmieniali również, że niewielu mieszkańców zdaje sobie również sprawę z innej groźnej choroby wywoływanej przez infekcje pneumokokowe. Niosą one ze sobą wiele konsekwencji, które negatywnie wpływają na życie społeczności, jednocześnie generując wysokie koszty związane z leczeniem i hospitalizacją. Jedną z przyczyn tego stanu rzeczy są bakterie pneumokokowe mogące powodować inwazyjne choroby, takie jak zapalenie płuc, bakteriemia, posocznica zwana sepsą czy zapalenie opon mózgowo- rdzeniowych. Do grup wysokiego ryzyka zachorowań na infekcje pneumokokowe należą m.in. osoby z wrodzonymi i nabytymi zaburzeniami odporności, brakiem śledziony, chorobami nowotworowymi, cukrzycą, niewydolnością nerek, przewlekłymi chorobami płuc czy serca, po wszczepieniu implantów ślimakowych, a także palacze.

Dr n. med. Małgorzata Bednarek, Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii UM w Łodzi wyjaśniła:

– Pneumokok ma niezwykłą zdolność do przenikania do krwi i płynu mózgowo-rdzeniowego. Niestety, nie jest możliwe precyzyjne określenie czy, kiedy, u kogo i do jak ciężkich powikłań dojdzie w wyniku zakażenia inwazyjnego, ani jakie będą ewentualne odległe, trwałe konsekwencje dla zdrowia pacjenta. Należy podkreślić, że u osób starszych pneumokoki stanowią najczęstszą przyczynę bakteryjnego zapalenia płuc, zagrażającego życiu pacjenta. Jedyną skuteczną metodą ochrony przed pneumokokami są szczepienia i tylko one mogą w dłuższej perspektywie uchronić społeczeństwo przed zagrożeniami wynikającymi z tych zakażeń. Szczepienia niosą wiele korzyści dla pacjentów, ale także dla całego regionu – dzięki nim odnotowywana jest mniejsza liczba zachorowań oraz obniżają się ogólne koszty leczenia ambulatoryjnego oraz szpitalnego, co zwiększa oszczędności dla regionu.

Na zakończenie obecni na spotkaniu eksperci podkreślili, że dbałość samorządów o zdrowie społeczności lokalnej przynosi wiele korzyści, nie tylko społecznych, ale również ekonomicznych i wizerunkowych. Inwestując bowiem w politykę zdrowotną bezpośrednio wpływają na poprawienie jakości życia mieszkańców poszczególnych regionów. Zdrowi mieszkańcy to nie tylko poprawa sytuacji epidemiologicznej, ale również oszczędność budżetu gminy oraz zadowolenie i przychylność lokalnych społeczności. Wiadomo, że działania na rzecz zdrowia, tak samo jak te z innych dziedzin muszą być finansowane przez urzędy miast i inne wspólnoty regionalne. W tym wypadku wybór priorytetów nigdy nie jest łatwy. Samorządowe programy polityki zdrowotnej to świetne rozwiązanie w budowaniu potencjału zdrowotnego. W wyraźny sposób pokazują one, że samorządowi zależy na zdrowiu jego mieszkańców. Wdrażanie prostych, efektywnych i niosących wyraźne korzyści zdrowotne programów powinno być nie tylko wolą, ale wyzwaniem dla każdego samorządu terytorialnego. Pieniądze zainwestowane w takie działania są nie tylko „kosztem”, a realną korzyścią – np.: zmniejszają koszty społeczne, zachorowalność na konkretne choroby oraz liczbę ciężkich powikłań i zgonów.

Partnerzy:

Patronat medialny:

Projekt realizowany dzięki wsparciu: