Informacje dla pracodawców

Wpływ chorób zakaźnych na funkcjonowanie firmy

Występowanie chorób zakaźnych ma wielopłaszczyznowe konsekwencje dla funkcjonowania przedsiębiorstw. Wśród bieżących efektów chorób zakaźnych należy wymienić:

 • Absencję chorobową, czyli czasową nieobecność pracownika w pracy (z tytułu choroby własnej, gdy ze względu na stan zdrowia zatrudniony powinien w oparciu o zaświadczenie lekarskie wystawione na druku ZUS ZLA powstrzymać się od pracy).
 • Zjawisko prezenteizmu, czyli obecność pracownika w pracy mimo choroby, skutkujące:
  • zmniejszeniem efektywności chorego pracownika,
  • zmianami w zachowaniu zdrowych pracowników, którzy obawiając się zarażenia od zainfekowanych współpracowników, starają się ich unikać, zmieniać stanowisko pracy czy korzystać z dodatkowych dni wolnych, tym samym prowadząc do dalszego spadku efektywności.

Warto wiedzieć
Z polskich danych na temat prezentyzmu z lat 2003 i 2005 wynika, że – odpowiednio – 11% i 12% respondentów nie przerwało pracy zarobkowej, mimo otrzymania zwolnienia lekarskiego. Dane te nie obejmują jednak osób, które nie zgłosiły się do lekarza i kontynuowały pracę. z badań Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Pracy i Życia (European Foundation for the Improvement of Working and Living Conditions) wynika, że 41% badanych mężczyzn i 45% badanych kobiet pracowało mimo choroby przynajmniej przez 1 dzień w ciągu poprzedniego roku. w Polsce odsetek ten wynosił w prezentowanych badaniach ok. 24% i był jednym z najniższych w Europie. 1


Efektem wystąpienia choroby zakaźnej u pracownika, po spełnieniu określonych warunków, może być stwierdzenie choroby zawodowej.

Ważne definicje
Za chorobę zawodową uważa się chorobę, wymienioną w wykazie chorób zawodowych, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy, zwanych "narażeniem zawodowym".

Źródło: art. 207. § 2. Kodeksu pracy


Choroby zakaźne lub pasożytnicze albo ich następstwa wymienione zostały pod pozycją 26 w Wykazie chorób zawodowych określonym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1367).

W 2016 roku
 • Choroby zakaźne stanowiły drugą pod względem liczby zgłaszanych schorzeń grupę chorób zawodowych w Polsce (27,2 % wszystkich przypadków chorób zawodowych).
 • Wśród nich najczęściej rozpoznawano boreliozę, ale też inne choroby zakaźne przeciw którym istnieje dostępna szczepionka, jak wirusowe zapalenie wątroby typu B czy wirusowe zapalenie mózgu. 2
 • Z tytułu „niektórych chorób zakaźnych i pasożytniczych“ wydano w Polsce 314 tys. zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy, co stanowi blisko 2 mln 156 tys. dni absencji chorobowej. Średnia długość zwolnienia wyniosła prawie 7 dni. 3

 

 1. Wężyk A, Merecz-Kot D. Prezentyzm – (nie)nowe zjawisko w środowisku pracy. Medycyna Pracy 2013;64(6):847–861
 2. Świątkowska B, Hanke W, Szeszenia-Dąbrowska N. Choroby zawodowe w Polsce w 2016 r. Instytut Medycyny Pracy. Centralny Rejestr Chorób Zawodowych. Łódź, 2017
 3. Absencja chorobowa w 2016 roku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych. Warszawa, 2017. www.zus.pl/documents/10182/39590/Absencja+chorobowa+w+2016+roku.pdf/1475e6ca-1682-42fc-ac9e-d097d32e325c?version=1.0
Najbliższe spotkanie:
Zapisz się na konferencje
Idź do następnego artykułu

Partner merytoryczny

Projekt Edukacyjny

Projekt realizowany dzięki wsparciu