Informacje dla pracodawców

Odpowiedzialny pracodawca

W ostatnich latach w Polsce i na świecie coraz większą popularność zyskuje idea społecznej odpowiedzialności biznesu (corporate social responsibility, CSR), według której przedsiębiorstwa na etapie budowania strategii uwzględniają aspekty etyczne, pracownicze, społeczne, środowiskowe, a priorytetem jest dla nich budowanie partnerskich, zaangażowanych relacji z otoczeniem. Oznacza to, że odpowiedzialne firmy nie tylko spełniają obowiązki nałożone na nie przepisami prawnymi, ale inwestują także w zasoby ludzkie (rozwój, zdrowie pracowników, komfortowe warunki pracy), ochronę środowiska czy relacje z organizacjami pozarządowymi, branżowymi i biznesowymi, społecznościami lokalnymi, klientami czy uczelniami.  W publikowanych raportach CSR dużą wagę przywiązuje się do zdrowia pracowników wskazując szereg działań, takich jak: promocja zrównoważonej diety, profilaktyka zdrowotna, promowanie aktywności fizycznej, opieka medyczna i bezpłatne szczepienia ochronne. 1 Te ostanie są łatwe do wdrożenia, gwarantują wysoką skuteczność i efektywność przy niskich nakładach finansowych. 

Warto wiedzieć
Z tworzeniem zdrowego środowiska pracy wiąże się szereg pojęć, takich jak: promocja zdrowia w miejscu pracy, zarządzanie zdrowiem w miejscu pracy, czy corporate wellnes (holistyczne podejście, którego celem jest zachowanie jak najlepszej psychofizycznej kondycji pracowników). Wszystkie sprowadzają się do jednego –  największym kapitałem firmy są ludzie, a zdrowie to jedna z najważniejszych wartości.  Coraz powszechniejsze działania pracodawców ukierunkowane na profilaktykę zdrowia, promocję zachowań prozdrowotnych, zapewnienie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych są skutecznym sposobem na przyciągnięcie i zatrzymanie pracowników. Nabiera to coraz większego znaczenia, bo w niektórych branżach mamy do czynienia z rynkiem pracownika, a stopa bezrobocia rejestrowanego w czerwcu 2017 r. wyniosła 7,1 % i jest najniższa od 26 lat.

W pełni rozwinięty system ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy, połączony z promocją zdrowia skutkuje lepszym niż przeciętny stanem zdrowia pracowników, mierzonym poziomem stresu, liczbą dni zwolnienia czy częstością wczesnych emerytur . Efektywna promocja zdrowia jest związana z większą satysfakcją z pracy, motywacją, lepszą atmosferą w pracy i satysfakcjonującą jakością pracy. Poprzez politykę promocji zdrowia, pracodawca zmniejsza koszty związane z nieobecnością w pracy i złym zdrowiem (ill health) pracujących.

 Analiza danych z wielu krajów europejskich, Ameryki Północnej i Australii wykazała, że inwestycja 1 EUR w ochronę zdrowia pracujących zwraca się w kwocie 2,2 EUR, a korzyści obejmują zwiększone bezpieczeństwo i lepszy stan zdrowia.2 z kolei z innej analizy opinii pracodawców wynika, że inwestycja w zdrowie pracowników zwiększa produktywność pracowników, zmniejsza koszty, zwiększa satysfakcję z pracy i zmniejsza rotację pracowników.3 

 Korzyści płynące z wdrożenia zarządzania zdrowiem w miejscu pracy to: 

  • optymalne obciążenie pracą,
  • wzmacnianie zasobów osobistych pracowników,
  • poprawa jakości funkcjonowania w miejscu pracy,
  • poprawa motywacji,
  • Lepsze zdrowie pracowników.


Powyższe korzyści przekładają się na zwiększenie produktywności, jakości pracy i utożsamiania się z firmą. Takie działania budują pozytywny wizerunek firmy, „przyciągają” najlepszych kandydatów do pracy, są również dowodem na realizowanie przez przedsiębiorstwo idei społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).


  1. Raport Społecznej Odpowiedzialności Tesco Polska 2012/13-2013/14
  2. Calculating the International Return on Prevention for Companies: Costs and Benefits of Investments in Occupational Safety and Health. Final Report German Social Accident Insurance (DGUV), 2013
  3. Huang i wsp., 2009, Data based responses from 231 U.S. companies with 100 or more employees  https://www.osha.gov/dsg/InjuryIllnessPreventionProgramsWhitePaper.html 
Najbliższe spotkanie:
Zapisz się na konferencje
Idź do następnego artykułu

Partner merytoryczny

Projekt Edukacyjny

Projekt realizowany dzięki wsparciu