Informacje dla pracodawców

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Jakie inicjatywy w obszarze zdrowia na lata 2014-2020 mogą podlegać dofinansowaniu?
 • Projekty pilotażowe i testujące w zakresie programów profilaktycznych zawierające m.in. komponent badawczy, edukacyjny oraz wspierające współpracę pomiędzy wysokospecjalistycznym ośrodkiem a lekarzami POZ oraz szpitalami, w celu przeciwdziałania zjawisku fragmentacji opieki nad pacjentem.
 • Wdrożenie programów profilaktycznych dotyczących chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu.
 • Wdrożenie programów rehabilitacji medycznej ułatwiających powroty do pracy.
 • Wdrożenie programów ukierunkowanych na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy.
 • Rozwój profilaktyki nowotworowej w kierunku wykrywania raka piersi, szyjki macicy i jelita grubego.
 • Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i z niepełnosprawnościami.
 • Wsparcie deinstytucjonalizacji opieki zdrowotnej nad osobami niesamodzielnymi, poprzez rozwój alternatywnych względem opieki instytucjonalnej form opieki nad tymi osobami.

 Źródło: „Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020”, Warszawa, 8 grudnia 2016 r. 

w celu uzyskania dofinansowania beneficjent (osoba starająca się o dofinansowanie) zobowiązany jest złożyć poprawnie wypełniony wniosek o dofinansowanie zgodnie z zasadami odpowiadającymi poszczególnym konkursom. w celu wyłonienia projektów, które zostaną dofinansowane, w pierwszej kolejności Komisja Konkursowa ocenia złożone wnioski pod względem formalnym tj. weryfikuje czy wszystkie pola wniosków zostały wypełnione w sposób zgodny z zasadami przedstawionym w instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie. Po zatwierdzeniu wniosków pod względem formalnym, Komisja Konkursowa ocenia wnioski pod względem merytorycznym, a następnie zatwierdza wnioski do dofinansowania. 

Co powinien zawierać wniosek o dofinansowanie PO WER lub RPO?
 • Informacje o projekcie.
 • Informacje o beneficjencie.
 • Opis projektu w kontekście właściwego celu szczegółowego PO WER zawierający wskaźniki rezultatu oraz wskaźniki produktu.
 • Określenie grup docelowych.
 • Listę realizowanych zadań wraz z uzasadnieniem potrzeby ich realizacji.
 • Analizę ryzyka nieosiągnięcia założeń projektu.
 • Trwałość i wpływ rezultatów projektu.
 • Sposób realizacji projektu oraz potencjał, a także doświadczenie wnioskodawcy i partnerów.
 • Sposób zarządzania projektem.
 • Budżet projektu.
 • Harmonogram realizacji programu.

 Źródło: „Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach
 PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020”,
 Wersja 1.3, Warszawa, 22 marca 2016 r. 

Najbliższe spotkanie:
Zapisz się na konferencje
Idź do następnego artykułu

Partner merytoryczny

Projekt Edukacyjny

Projekt realizowany dzięki wsparciu