Informacje dla SAMORZĄDÓW

Zdrowie publiczne

To dziedzina nauki, która zajmując się zdrowiem na poziomie populacji obejmuje wiedzę na temat głównych problemów zdrowotnych danego społeczeństwa, w tym szczególnie na temat wszelkich zagrożeń biologicznych, środowiskowych, demograficznych, społecznych i psychologicznych.

 

Główne zadania z zakresu zdrowia publicznego obejmują:

  1. Monitorowanie i ocenę stanu zdrowia społeczeństwa, zagrożeń zdrowia oraz jakości życia związanej ze zdrowiem społeczeństwa.
  2. Edukację zdrowotną dostosowaną do potrzeb różnych grup społeczeństwa, w szczególności dzieci, młodzieży i osób starszych.
  3. Promocję zdrowia.
  4. Profilaktykę chorób.
  5. Działania w celu rozpoznawania, eliminowania lub ograniczania zagrożeń i szkód dla zdrowia fizycznego i psychicznego w miejscu zamieszkania, nauki, pracy i rekreacji.
  6. Analizę adekwatności i efektywności udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej w odniesieniu do rozpoznanych potrzeb zdrowotnych społeczeństwa.
  7. Inicjowanie i prowadzenie badań naukowych oraz współpracy międzynarodowej w zakresie zdrowia publicznego.
  8. Rozwój kadr uczestniczących w realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego.
  9. Ograniczanie nierówności w zdrowiu wynikających z uwarunkowań społeczno-ekonomicznych.
  10. Działania w obszarze aktywności fizycznej.

Źródło: Ustawa o zdrowiu publicznym z 11 września 2015 r.

 

Odpowiedzialność za zdrowie publiczne i zapewnienie właściwych warunków zdrowotnych leży w gestii państwa i zostało uwzględnione w większości konstytucji narodowych (także w Konstytucji RP). Znaczenie zdrowia publicznego znalazło swój wyraz także w licznych dokumentach Organizacji Narodów Zjednoczonych i jej agend, np. w dokumentach Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz w prawodawstwie Unii Europejskiej. w krajach rozwiniętych, zasadniczym celem zdrowia publicznego jest obecnie zapobieganie przedwczesnym zachorowaniom na tzw. choroby cywilizacyjne, które powodują większość przedwczesnych zgonów i zagrażają jakości życia ludzi. Są to np. choroby układu krążenia, nowotwory, przewlekłe obstrukcyjne zmiany w układzie oddechowym, epidemia otyłości i cukrzycy, choroby zakaźne, np. HIV/AIDS i gruźlica oraz urazy i wypadki.

Źródło: Programy Profilaktyczne, czyli dobra inwestycja w zdrowie mieszkańców. Vademecum Samorządowca.

Partner merytoryczny

Projekt Edukacyjny

Projekt realizowany dzięki wsparciu