Informacje dla SAMORZĄDÓW

Raport NIK, czyli zdrowie pod kontrolą

W 2016 r. Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę w zakresie „Realizacji programów polityki zdrowotnej przez jednostki samorządu terytorialnego”.

Jej wyniki pokazały m.in., że tylko nieliczne JST decydują się na przeznaczenie własnych środków finansowych na programy polityki zdrowotnej (w 2015 r. stanowiło to zaledwie 0,04% ogółu wydatków samorządów). Wśród powodów braku zaangażowania w programy przedstawiciele władz lokalnych podawali brak zaplanowanych środków.

Warto jednak wiedzieć, że działania takie można finansować z alternatywnych źródeł, jak np. środki z NFZ lub fundusze unijne (więcej informacji na ten temat znajduje się w rozdziale „Jak zdobyć środki na realizację programu profilaktyki zdrowotnej?”). Kolejny wniosek z kontroli dotyczy konstruowania programów. Oceniono, że JST są dobrze przygotowane do ich realizacji od strony organizacyjnej, a założenia inicjatyw uwzględniają istotność problemów zdrowotnych, zapotrzebowanie społeczne na dane świadczenia oraz efektywność kosztową. Zdecydowana większość przeanalizowanych programów nie miała jednak długoterminowej strategii, nie zawierała też analizy trendów demograficznych i danych epidemiologicznych. Co więcej, jedynie co dziesiąta JST objęta badaniem posiadała opracowaną lokalną lub regionalną politykę zdrowotną.

Wybrane wnioski z kontroli NIK

  • Konieczność zwiększenia roli JST w działaniach z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki, a co za tym idzie w podstawowej opiece zdrowotnej.
  • Zapewnienie stałego i adekwatnego do potrzeb źródła finansowania samorządowych programów polityki zdrootnej.
  • Poprawa koordynacji i działań podejmowanych w ramach programów pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego a administracją rządową i NFZ.
  • Stworzenie zbioru dobrych praktyk dotyczących samorządowych programów polityki zdrowotnej, wraz z wzorcowymi programami, których tematyka powinna odnosić się do najistotniejszych zidentyfikowanych problemów zdrowotnych Polaków (NFZ, AOTMiT, środowisko eksperckie, JST).

Źródło: www.nik.gov.pl


Źródło: Programy Profilaktyczne, czyli dobra inwestycja w zdrowie mieszkańców. Vademecum Samorządowca. 


Partner merytoryczny

Projekt Edukacyjny

Projekt realizowany dzięki wsparciu