Informacje dla SAMORZĄDÓW

Promocja zdrowia i profilaktyka

Powstała w latach 70-tych poprzedniego wieku koncepcja zdrowia, jego ochrony, profilaktyki i promocji jest główną strategią Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), stanowi też podstawowe założenie Narodowego Programu Zdrowia w Polsce i podobnych programów zdrowotnych na całym świecie.


Karta Ottawska, czyli Konstytucja Promocji Zdrowia

Według Karty Ottawskiej (1986 r.): promocja zdrowia umożliwia ludziom zwiększenie kontroli nad swoim zdrowiem i jego poprawę przez podejmowanie decyzji sprzyjających zdrowiu, kształtowanie potrzeb i kompetencji do rozwiązywania problemów zdrowotnych oraz zwiększanie potencjału zdrowia. Promocję zdrowia określa się także jako sztukę interwencji w systemy społeczne i dążenie, aby rozwijały się one w kierunku zdrowych środowisk.

Źródło: www.mz.gov.pl

Promocja zdrowia koncentruje się na rozwijaniu i utrwalaniu odpowiednich nawyków oraz właściwego stylu życia. Celem profilaktyki zdrowotnej jest natomiast zapobieganie chorobom przez ich wczesne wykrycie i leczenie. Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia JST realizują najczęściej poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi, ogłaszając otwarte konkursy ofert zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Prowadzenie działań profilaktycznych przynosi wymierne korzyści, zarówno w krótko- jak i długoterminowej perspektywie. Oprócz tak istotnych, jak poprawa świadomości zdrowotnej danej populacji oraz lepszy stan zdrowia, wymienić trzeba także obniżenie kosztów leczenia wielu chorób.

Zdają sobie z tego sprawę samorządy realizujące lokalne programy polityki zdrowotnej, w tym programy profilaktyczne. Zgodnie z danymi zawartymi w opisanym raporcie NIK, najczęściej realizowane projekty obejmują: szczepienia przeciwko HPV, szczepienia przeciw grypie, szczepienia przeciw pneumokokom, profilaktykę próchnicy zębów, rehabilitację, profilaktykę wad postawy, profilaktykę chorób kardiologicznych, szczepienia przeciwko meningokokom, profilaktykę raka prostaty.

Znana mądrość – lepiej jest zapobiegać niż leczyć – ma zatem solidne potwierdzenie w faktach. Mając na uwadze powyższe dane warto zainwestować w programy polityki zdrowotnej, których głównym celem będą działania profilaktyczne.

Źródło: Programy Profilaktyczne, czyli dobra inwestycja w zdrowie mieszkańców. Vademecum Samorządowca. Partner merytoryczny

Projekt Edukacyjny

Projekt realizowany dzięki wsparciu