Informacje dla SAMORZĄDÓW

Programy zdrowotne czy programy polityki zdrowotnej?

Z dniem 1 stycznia 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, która zmieniła przepisy dotyczące ówczesnych programów zdrowotnych.

Począwszy od 1 stycznia 2015 r. w miejsce dotychczasowych programów zdrowotnych JST opracowują, wdrażają, realizują i finansują programy polityki zdrowotnej.

Warto wiedzieć
Od 1 stycznia 2015 r. programy zdrowotne może opracowywać, wdrażać, realizować i finansować NFZ, a programy polityki zdrowotnej – ministrowie oraz jednostki samorządu terytorialnego.

Źródło: www.nik.gov.pl

Zgodnie z definicją, PPZ to zespół zaplanowanych i zamierzonych działań z zakresu opieki zdrowotnej, ocenianych jako skuteczne, bezpieczne i uzasadnione, umożliwiających osiągnięcie w określonym terminie założonych celów, polegających na wykrywaniu i zrealizowaniu określonych potrzeb zdrowotnych oraz poprawy stanu zdrowia określonej grupy świadczeniobiorców.

Programy polityki zdrowotnej dotyczą w szczególności:

 • Ważnych zjawisk epidemiologicznych.
 • Innych niż epidemiologiczne istotnych problemów zdrowotnych dotyczących całej lub określonej grupy świadczeniobiorców przy istniejących możliwościach eliminowania bądź ograniczania tych problemów.
 • Wdrażania nowych procedur medycznych i przedsięwzięć profilaktycznych.

 

Co warto wiedzieć o programach polityki zdrowotnej realizowanych przez samorząd?

 • Programy polityki zdrowotnej powinny być realizowane zgodnie z trybem opisanym w art. 48 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w którym JST zostały wymienione wśród podmiotów upoważnionych do opracowywania, wdrażania, realizowania i finansowania programów.
 • Samorządowe programy polityki zdrowotnej powinny być spójne z regionalną polityką zdrowotną, przygotowaną w oparciu o zmapowane potrzeby zdrowotne mieszkańców danego województwa.
 • Na poziomie powiatu, działania powinny być realizowane po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami, a na poziomie województwa – po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami i powiatami.
 • Programy polityki zdrowotnej mogą być realizowane w perspektywie jednego roku lub wielu lat.
 • Organem opiniującym programy jest Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT). Na wydanie opinii AOTMiT ma 2 miesiące od daty wpłynięcia wniosku.

 

Podstawa prawna programów polityki zdrowotnej realizowanych przez samorząd:

 1. Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
 2. Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.
 3. Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa.
 4. Ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
 5. Ustawa z 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym.
 6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej, realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.
 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.
 8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 21 sierpnia 2009 r. w sprawie priorytetów zdrowotnych.


Aktualny stan prawny można sprawdzić w rejestrach na stronie www.sejm.gov.pl w systemie ISAP wg roczników.


Źródło: Programy Profilaktyczne, czyli dobra inwestycja w zdrowie mieszkańców. Vademecum Samorządowca. Partner merytoryczny

Projekt Edukacyjny

Projekt realizowany dzięki wsparciu