Informacje dla SAMORZĄDÓW

Narodowy Program Zdrowia

Narodowy Program Zdrowia (NPZ) jest strategicznym dokumentem dotyczącym zdrowia publicznego w Polsce. Cele NPZ na lata 2016-2020, przyjęte rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r., zakładają „wydłużenie życia w zdrowiu, poprawę zdrowia i związanej z nim jakości zdrowia, zmniejszenie nierówności społecznych w zdrowiu”.

Cele Narodowego Programu Zdrowia realizowane poprzez 6 celów operacyjnych i obejmują:

  1. Poprawę sposobu żywienia, stanu odżywienia oraz aktywności fizycznej społeczeństwa.
  2. Profilaktykę i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi.
  3. Profilaktykę problemów zdrowia psychicznego i poprawę dobrostanu psychicznego społeczeństwa.
  4. Ograniczenie ryzyka zdrowotnego wynikającego z zagrożeń fizycznych, chemicznych i biologicznych w środowisku zewnętrznym, miejscu pracy, zamieszkania, rekreacji oraz nauki.
  5. Promocję zdrowego i aktywnego starzenia się.
  6. Poprawę zdrowia prokreacyjnego.

Źródło: Ustawa o zdrowiu publicznym z 11 września 2015 r.


Zgodnie z ww. rozporządzeniem, w przypadku programów polityki zdrowotnej, polegających na udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej, JST mogą ubiegać się o uzyskanie dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. Według NPZ dobre zdrowie to klucz do pełnego i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, rodzinnym i zawodowym. Dlatego tak ważne są profilaktyka zdrowotna i promocja zdrowia, dzięki którym – budując świadomość właściwych zachowań – można zapobiegać poważnym chorobom.


Źródło: Programy Profilaktyczne, czyli dobra inwestycja w zdrowie mieszkańców. Vademecum Samorządowca. 

Partner merytoryczny

Projekt Edukacyjny

Projekt realizowany dzięki wsparciu