Informacje dla SAMORZĄDÓW

Narodowy Fundusz Zdrowia

Od 1 stycznia 2017 r. JST mogą wystąpić o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej, w tym programów profilaktycznych do Narodowego Funduszu Zdrowia. Podstawą prawną jest tu rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

 

 

Co powinien zawierać wniosek do NFZ?

 1. Nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy.
 2. Określenie oddziału wojewódzkiego NFZ, do którego adresowany jest wniosek.
 3. Wskazanie programu realizowanego przez wnioskodawcę.
 4. Określenie wysokości wnioskowanego dofinansowania.
 5. Określenie wysokości środków własnych wnioskodawcy lub środków przeznaczonych na realizację programu, uzyskanych od innych podmiotów, wraz ze wskazaniem tych podmiotów.
 6. Harmonogram realizacji programu.
 7. Planowane koszty realizacji programu.
 8. Opis spodziewanych korzyści z realizacji programu.
 9. Informację o wymaganiach w zakresie zasobów rzeczowych i zasobów kadrowych oraz kompetencji osób, zapewniających prawidłową realizację programu.
 10. Pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz pozytywną opinię wojewody dotyczącą zgodności planowanego programu z priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej oraz zgodności z celami operacyjnymi Narodowego Programu Zdrowia.

Źródło: NFZ

 

Kompletne dokumenty można składać osobiście lub przesłać pocztą. Wnioski rozpatrywane są w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia upływu terminu do ich złożenia. Pozytywna decyzja o dofinansowaniu programu polityki zdrowotnej stanowić będzie podstawę do zawarcia umowy o dofinansowanie programu.

 

Warto wiedzieć
 • Wnioski należy składać do 1 września roku poprzedzającego rok rozpoczęcia realizacji programu polityki zdrowotnej.
 • Środki przekazane przez NFZ muszą być wykorzystane zgodnie ze zdefiniowanym celem programu polityki zdrowotnej.
 • W przypadku niewykorzystania dofinansowania we właściwy sposób, JST będzie zobowiązana do zwrotu środków w ciągu 15 dni od wskazania nieprawidłowości (wraz z odsetkami, podobnie jak przy należnościach podatkowych).
 • W przypadku niewykorzystania całości środków przekazanych przez NFZ, ich zwrot powinien nastąpić w ciągu 15 dni od daty zakończenia programu (nie później niż do 15 stycznia roku kalendarzowego, po którym przekazano środki).

Źródło: Programy Profilaktyczne, czyli dobra inwestycja w zdrowie mieszkańców. Vademecum Samorządowca. 

Źródło: NFZ

Partner merytoryczny

Projekt Edukacyjny

Projekt realizowany dzięki wsparciu