Informacje dla SAMORZĄDÓW

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Pomysł na projekt jest bardzo istotnym elementem całego procesu. Przygotowując wniosek o dofinansowanie musimy być pewni, że działania, które chcielibyśmy zrealizować, mieszczą się w katalogu działań finansowanych przez Unię Europejską. W obszarze ochrony zdrowia, działania przewidziane do finansowania ze środków europejskich w latach 2014-2020 zostały określone w krajowych ramach strategicznych, przewidzianych dla tego obszaru. Wszystkie konkursy wyłaniające projekty, które otrzymają dofinansowanie, muszą być nastawione na realizację niżej wymienionych czterech głównych celów operacyjnych, określonych w strategii świadczenia opieki zdrowotnej.

Cztery główne cele operacyjne w obszarze zdrowia

 1. Rozwój profilaktyki zdrowotnej, diagnostyki i medycyny naprawczej ukierunkowany na główne problemy epidemiologiczne w Polsce.
 2. Przeciwdziałanie negatywnym trendom demograficznym poprzez rozwój opieki nad matką i dzieckiem oraz osobami starszymi.
 3. Poprawa efektywności i organizacji systemu opieki zdrowotnej w kontekście zmieniającej się sytuacji demograficznej i epidemiologicznej oraz wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji w ochronie zdrowia.
 4. Wsparcie systemu kształcenia kadr medycznych w kontekście dostosowywania zasobów do zmieniających się potrzeb społecznych.


Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w obszarze zdrowia na lata 2014-2020 podają, że dofinansowaniu mogą podlegać następujące rodzaje projektów:

 • Projekty pilotażowe i testujące w zakresie programów profilaktycznych, zawierające m.in. komponent badawczy, edukacyjny oraz wspierające współpracę pomiędzy wysokospecjalistycznym ośrodkiem a lekarzami POZ oraz szpitalami, w celu przeciwdziałania zjawisku fragmentacji opieki nad pacjentem.
 • Programy profilaktyczne dotyczące chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu.
 • Programy rehabilitacji medycznej ułatwiające powrót do pracy.
 • Programy ukierunkowane na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy.
 • Profilaktyka nowotworowa w kierunku wykrywania raka piersi, szyjki macicy i jelita grubego.
 • Programy wczesnego wykrywania wad rozwojowych oraz rehabilitacji dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i z niepełnosprawnościami.
 • Deinstytucjonalizacja opieki zdrowotnej nad osobami niesamodzielnymi, poprzez rozwój alternatywnych względem opieki instytucjonalnej form opieki nad tymi osobami.


Z kolei w ramach projektów realizowanych w zakresie programów profilaktycznych, programów rehabilitacyjnych, rozwoju profilaktyki nowotworowej, programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci oraz wsparcia deinstytucjonalizacji opieki zdrowotnej w ramach PO WER i RPO, mogą być realizowane następujące działania:

 1. Opracowanie programów zdrowotnych lub programów polityki zdrowotnej.
 2. Badania naukowe.
 3. Działania służące nawiązywaniu i utrzymaniu współpracy pomiędzy wysokospecjalistycznymi ośrodkami a lekarzami POZ oraz szpitalami.
 4. Świadczenie usług zdrowotnych niezbędnych do realizacji celów programu zdrowotnego lub programu polityki zdrowotnej.
 5. Zapewnienie opieki nad osobą niesamodzielną, którą opiekuje się osoba korzystająca z usługi zdrowotnej w ramach projektu, w czasie korzystania ze wsparcia.
 6. Działania informacyjno-edukacyjne dotyczące tematyki programu zdrowotnego lub programu polityki zdrowotnej, w tym edukacja prozdrowotna, skierowane do odbiorców tychże programów, prowadzone przez osoby uprawnione do udzielania świadczeń oraz osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny.
 7. Działania szkoleniowo-edukacyjne związane z wdrażanym programem zdrowotnym lub programem polityki zdrowotnej prowadzone przez osoby uprawnione do udzielania świadczeń oraz osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny.
 8. Monitoring jakości i celowości podejmowanych działań.


Aby program zdrowotny lub regionalny program polityki zdrowotnej mógł zostać dofinansowany ze środków RPO, wymagane jest uzyskanie pozytywnej opinii AOTMiT (Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji) lub spełnienie wszystkich warunków wskazanych w opinii warunkowej.

Przykłady regionalnych programów polityki zdrowotnej w wybranych województwach:

 1. Program profilaktyki III stopnia dla pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych w województwie kujawsko-pomorskim.
 2. Program profilaktyki chorób odkleszczowych i eliminowanie skutków ich występowania w najbardziej zagrożonych grupach ryzyka województwa podlaskiego.
 3. Regionalny Program Polityki Zdrowotnej ukierunkowany na profilaktykę zaburzeń nerwicowych, związanych ze stresem i pod postacią somatyczną, u osób pracujących na terenie województwa podlaskiego.
 4. Program wykrywania zakażeń Borreliaburgderferi wśród mieszkańców województwa lubelskiego, ze szczególnym uwzględnieniem grup ryzyka, jako profilaktyka boreliozy z Lyme na lata 2017-2019.
 5. Program Polityki Zdrowotnej dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego w wieku aktywności zawodowej na lata 2017-2019 w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania zakaźnych chorób odkleszczowych.


Opinie o ww. programach zdrowotnych dostępne są na stronie:
http://www.aotm.gov.pl/www/programy-polityki-zdrowotnej/opinie-o-programach-polityki-zdrowotnej

Warto wiedzieć

Jeżeli nie jesteście Państwo pewni, czy na działania, które zamierzacie zrealizować można uzyskać dofinansowanie, warto skorzystać z sieci punktów konsultacyjnych, w których konsultanci pomogą zweryfikować pomysł.

Lista dostępnych punktów konsultacyjnych znajduje się na stronie:
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/punkty.

Drugim sposobem weryfikacji pomysłu jest skorzystanie z wyszukiwarki dotacji dostępnej na stronie:
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/wyszukiwarka/.


Poniżej znajdziecie Państwo przykłady konkursów ogłaszanych w 2017 r., w wybranych województwach, w ramach których możliwe jest uzyskanie dofinansowania na działania w obszarze zdrowia.

Województwo podlaskie


Podmiotem konkursu są projekty realizowane w ramach Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działania 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się RPO WP 2014-2020, dotyczące przedłużenia wieku aktywności zawodowej. W ramach przedmiotowego konkursu wspierane będą projekt mające na celu realizację czterech programów polityki zdrowotnej.

Programy dla województwa podlaskiego

 1. Program profilaktyki chorób odkleszczowych i eliminowanie skutków ich występowania w najbardziej zagrożonych grupach ryzyka województwa podlaskiego.
 2. Regionalny Program Polityki Zdrowotnej Województwa Podlaskiego ukierunkowany na wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących w województwie podlaskim.
 3. Program Polityki Zdrowotnej Województwa Podlaskiego ukierunkowany na rehabilitację ułatwiającą powroty do pracy osób z chorobą onkologiczną.
 4. Regionalny Program Polityki Zdrowotnej ukierunkowany na profilaktykę zaburzeń nerwicowych związanych ze stresem i pod postacią somatyczną u osób pracujących na terenie województwa podlaskiego.


Ogłoszenie o konkursie dostępne jest na stronie:
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/25-aktywne-i-zdrowe-starzenie-sie-1.

Województwo opolskie


Przedmiotem konkursu są typy projektów określone dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych, w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna RPO WO2014-2020, w zakresie kompleksowej opieki nad matką i dzieckiem.

Obszary dla województwa opolskiego

 1. Opieka neonatologiczna.
 2. Zwiększenie bezpieczeństwa porodu i opieki poporodowej, w celu ułatwienia matce szybszej rehabilitacji poporodowej oraz zwiększenie jakości życia dziecka.
 3. Szczepienia dzieci do 2 roku życia (np. przeciwko pneumokokom).
 4. Diagnostyka i leczenie chorób rozwojowych wśród niemowląt i dzieci.
 5. Wczesne wykrywanie wad rozwojowych.
 6. Rehabilitacja dzieci z niepełnosprawnościami.
 7. Szkoły opieki nad matką i dzieckiem.
 8. Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna.
 9. Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji personelu służb świadczących usługi zdrowotne, dotyczące form zdeinstytucjonalizowanych.


Ogłoszenie o konkursie dostępne jest na stronie:
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/81-dostęp-do-wysokiej-jakosci-uslug-zdrowotnych-i-spolecznych-3.


Źródło: Programy Profilaktyczne, czyli dobra inwestycja w zdrowie mieszkańców. Vademecum Samorządowca. 

Partner merytoryczny

Projekt Edukacyjny

Projekt realizowany dzięki wsparciu