Informacje dla SAMORZĄDÓW

Jak zrealizować samorządowy program polityki zdrowotnej?

Samorządowy program polityki zdrowotnej – krok po kroku

 1. Opracowanie założeń i uzyskanie opinii z AOTMiT

 2. Uchwalenie programu
  (przez Radę gminy, powiatu województwa, załącznikiem do uchwały jest program zaopiniowany przez AOTMiT)

 3. Ogłoszenie konkursu ofert
  (art. 48 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Ogłoszenie o konkursie co najmniej 15 dni przed złożeniem ofert. Nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych)

 4. Wybór realizatora (ów) i podpisanie umowy (ów)
  wzór umowy jest załącznikiem do postępowania konkursowego

 5. Realizacja programu
  (zgodnie z umową i założeniami programu)

 6. Rozliczenie, kontrola
  (w zależności od charakteru programu oraz harmonogramu np. rozliczenia mogą być miesięczne, kwartalne itp.)

 

Uwaga

Wszelkie wzory np. uchwał, umów, warunków konkursowych można zobaczyć na stronach bip poszczególnych jst., które już realizują programy polityki zdrowotnej.


Krok 1: Opracowanie założeń i opinia AOTMiT

Projekty programów zdrowotnych podlegają zaopiniowaniu przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. w Agencji należy złożyć dokładnie wypełniony formularz (tzw. schemat PPZ), który podzielony jest na 7 części.

Celem wydawanej opinii jest wskazanie nieścisłości i nieprawidłowości projektu oraz sposobów ich skorygowania w odniesieniu do dostępnych dowodów naukowych. Jak pokazuje praktyka, najwięcej błędów dotyczy niewłaściwego oszacowania kosztów oraz braku narzędzi ewaluacji programów. Na wydanie opinii AOTMiT ma 2 miesiące od daty wpłynięcia wniosku.

Pomocne informacje znajdują się na stronie www.aotm.gov.pl w zakładce „Programy polityki zdrowotnej”. Pod linkiem „Instrukcja planowania, wdrażania oraz realizacji PPZ” oraz „Schemat PPZ” w szczegółowy sposób opisano szereg najważniejszych wskazówek dotyczących przygotowania każdej części wniosku zgodnie ze standardami AOTMiT. Zakładka zawiera także opinie na temat programów nadesłanych przez JST, wydane przez prezesa AOTMiT. Możliwość prześledzenia zawartych tam uwag pomoże poprawnie konstruować programy polityki zdrowotnej.

Warto wiedzieć

Samorządowe programy polityki zdrowotnej (PPZ) muszą być spójne z priorytetami wskazanymi w Regionalnych Politykach Zdrowotnych, obowiązujących w danym województwie. Te z kolei powstają w oparciu o Mapy Potrzeb Zdrowotnych.

Więcej informacji: strony internetowe urzędów wojewódzkich oraz www.mapypotrzebzdrowotnych.mz.gov.pl


Najczęstsze błędy w schemacie PPZ

 • Błędy w dobieraniu celów programowych i odpowiadających im mierników efektywności.
 • Niewłaściwy wybór populacji lub braku precyzyjnie zdefiniowanych uczestników
  (brak kryteriów kwalifikacji do programu).
 • Nieodpowiednio dobrana interwencja do populacji
  (brak zgodności z rekomendacjami).
 • Brak wszystkich elementów programu
  (np. zdefiniowanego problemu zdrowotnego, organizacji programu, działań promocyjnych).
 • Powielanie świadczeń finansowanych w ramach świadczeń gwarantowanych.
 • Źle oszacowany i przedstawiony budżet.
 • Brak lub źle zaplanowane: monitoring i ewaluacja programu.

Źródło: AOTMiT

 

Jak wygląda proces opiniowania projektu?

 • Przygotowanie raportu szczegółowego, oceniającego zgodność projektu z zaleceniami AOTMiT, z opisem aktualnego stanu finansowania świadczeń medycznych w Polsce oraz wytycznymi krajowymi i światowymi dotyczącymi zaproponowanej interwencji w danej populacji docelowej. Aneksy do raportów szczegółowych opisują skuteczność, bezpieczeństwo, rekomendacje kliniczne (odnoszące się do aktualnych wytycznych i praktyki medycznej), rekomendacje refundacyjne oraz opinie ekspertów klinicznych w obrębie przedmiotowego problemu zdrowotnego.
 • Przekazanie sporządzonego raportu szczegółowego (wraz z aneksem) Radzie Przejrzystości, która przygotowuje opinię w sprawie zasadności realizacji projektu programu polityki zdrowotnej.
 • Przygotowywanie – na bazie powyższych dokumentów – opinii Prezesa Agencji, która jest następnie przekazywana do JST i zamieszczana na stronie internetowej AOTMiT (zakładka Biuletynu Informacji Publicznej).

 

Krok 2: Uchwalenie programu


Po uzyskaniu pozytywnej opinii AOTMiT program powinien zostać uchwalony przez radę gminy, powiatu lub sejmiku województwa. Załącznikiem do uchwały musi być program zaopiniowany przez AOTMiT. Jeżeli opinia jest warunkowa to załącznikiem do uchwały powinien być program z uwzględnieniem uwag AOTMiT.

 

Krok 3: Konkurs ofert


Zgodnie z art. 48 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ogłoszenie o konkursie na wybór realizatora programu musi nastąpić co najmniej 15 dni przed złożeniem ofert.

 

 • Przegląd konkursu ofert.
 • Wymagania stawiane oferentom, w tym dokładne warunki i kompetencje personelu niezbędne do wykonywania świadczeń w ramach programu.
 • Termin i miejsce składania ofert.

 

Warto wiedzieć
 • W przypadku programów polityki zdrowotnej nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych.
 • Przedmiotem konkursu, o którym mowa w ustawie, może być wyłącznie realizacja programu.
 • W przypadku programów finansowanych ze środków publicznych realizatorem programu polityki zdrowotnej może być podmiot wykonujący działalność leczniczą.

Źródło: AOTMiT

 

Obszar ochrony i promocji zdrowia należy do sfery zadań publicznych, o której mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Możliwe jest zatem zlecenie realizacji zadań publicznych w tym obszarze organizacjom pożytku publicznego, ale wówczas obowiązują inne zasady ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu ofert.


 

Krok 4: Wybór realizatorów i podpisanie umów


Z podmiotem lub podmiotami, które wygrają konkurs, jednostka samorządu terytorialnego zawiera umowę. Musi ona szczegółowo określać m.in. opis zadania, wysokość i sposób płatności, termin wykonania, sposób rozliczania i monitorowania środków finansowych oraz sposoby kontroli wykonywania działania.

 

Krok 5: Realizacja programu


Realizacja programu powinna odbywać się zgodnie z przyjętymi założeniami i harmonogramem. Ważne jest, aby wspólnie z realizatorem zadbać o działania informacyjne i promocyjne, dzięki którym adresaci programu dowiedzą się o prowadzonych inicjatywach. Istotne jest również prowadzenie bieżącej dokumentacji i gromadzenie danych, które będą potrzebne do określenia osiągniętych rezultatów i raportowania wyników.

 

Krok 6: Rozliczenie i kontrola


Sposób rozliczenia programu zależy od jego charakteru, harmonogramu, źródeł finansowania oraz podpisanej umowy.


Źródło: Programy Profilaktyczne, czyli dobra inwestycja w zdrowie mieszkańców. Vademecum Samorządowca. Partner merytoryczny

Projekt Edukacyjny

Projekt realizowany dzięki wsparciu