Informacje dla SAMORZĄDÓW

Jak poprawnie przygotować wniosek?

W celu uzyskania dofinansowania jako beneficjent (czyli osoba starająca się o dofinansowanie) jesteśmy zobowiązani złożyć poprawnie wypełniony wniosek o dofinansowanie, zgodnie z zasadami odpowiadającymi poszczególnym konkursom. Warto podkreślić, że projekty mogą być realizowane również w partnerstwie. Jeśli jeden podmiot nie może wykonać wszystkich zadań zaplanowanych do realizacji w projekcie, może on zaprosić do współpracy partnera, który takie zadanie wykona. Zasady realizacji projektów w partnerstwie szczegółowo określa dokumentacja konkursowa.

 1. Podaj podstawowe informacje o projekcie

 2. Opisz projekt w kontekście jego celu szczegółowego

 3. Podaj wskaźniki pomiaru celu

 4. Określ grupę docelową

 5. Opisz szczegółowo zadania realizowane w ramach projektu

 6. Opisz szczegółowo zbudżet

 7. Określ harmonogram

Źródło: Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020, Wersja 1.3, Warszawa, 22 marca 2016 r


Wypełniając wniosek o dofinansowanie, w pierwszej kolejności podajemy podstawowe informacje o projekcie. Większość pól w pierwszej części wniosku wypełniana jest automatycznie, na podstawie informacji o naborze wprowadzonych do systemu przez właściwą instytucję. w kolejnym kroku niezbędne jest podanie opisu projektu w kontekście właściwego celu szczegółowego programu, w ramach którego realizowany jest projekt. Cel projektu wybierany jest z listy rozwijanej dostępnej we wniosku, natomiast bardzo istotne jest określenie, w jaki sposób mierzona będzie realizacja celu projektu, poprzez ustalenie wskaźników pomiaru celu. Instrukcja wypełniania wniosku podaje, że wskaźniki powinny w sposób precyzyjny i mierzalny umożliwić weryfikację stopnia realizacji tego celu. Wypełniając wniosek niezbędne jest podanie dwóch rodzajów wskaźników:

 • Wskaźniki produktu – dotyczące realizowanych działań, gdzie pod pojęciem produktu należy rozumieć wszystkie elementy uzyskane w wyniku dofinansowania, tj. wytworzone dobra oraz świadczone usługi. Wskaźniki produktu odnoszą się co do zasady do osób lub podmiotów objętych wsparciem.
 • Wskaźniki rezultatu – dotyczące oczekiwanych efektów realizacji projektu. Wskaźniki rezultatu bezpośredniego – odnoszą się do sytuacji bezpośrednio po zakończeniu projektu i dotyczą osób lub podmiotów uczestniczących w projekcie. Wskaźniki rezultatu długoterminowego – dotyczą efektów wsparcia osiągniętych w dłuższym okresie od zakończenia wsparcia (np. sześć miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie).


Komisja Konkursowa ocenia adekwatność doboru i opisu wskaźników realizacji właściwego celu szczegółowego oraz sposobu ich pomiaru. Poprawne określenie wskaźników jest naiezbędne do otrzymania dofinansowania.

W kolejnym kroku konieczne jest określenie grupy docelowej, czyli wskazanie kto konkretnie zostanie objęty wsparciem w ramach wnioskowanego projektu. Określenie grupy docelowej powinno odbyć się z użyciem ogólnodostępnych danych, tj. raporty, analizy czy ekspertyzy. Osoby, które zostaną objęte wsparciem, powinny zostać opisane z punktu widzenia istotnych dla zadań i przewidzianych do realizacji w ramach projektu cech, tj. wiek, status zawodowy, wykształcenie, płeć czy niepełnosprawność. w części na temat określenia grupy docelowej, podawane są również informacje dotyczące potrzeb i oczekiwań uczestników w kontekście wsparcia, które ma być udzielane w ramach projektu, oraz bariery, które mogą napotkać. Ponadto przedstawiany jest także opis procesu rekrutacji uczestników projektu. Bardzo istotną kwestią jest też opisanie we wniosku o dofinansowanie sposobu realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz przestrzeganie zasady niedyskryminacji.

Następnym krokiem uzupełnianym w ramach przygotowywanego wniosku o dofinansowanie jest szczegółowy opis zadań realizowanych w ramach projektu, a także ich przyporządkowanie do odpowiednich wskaźników, określonych na wcześniejszym etapie wypełniania wniosku. Komisja Konkursowa przy ocenianiu wniosku weryfikuje również potencjał wnioskodawcy i partnerów podany w polach opisowych:

 • Potencjał finansowy wnioskodawcy/partnerów.
 • Potencjał kadrowy/merytoryczny wnioskodawcy/partnerów.
 • Potencjał techniczny wnioskodawcy/partnerów.


Po wypełnieniu danych dotyczących potencjału, a także określeniu doświadczenia wnioskodawcy i partnerów oraz podaniu zasad zarządzania projektem, w kolejnym kroku przedstawiany jest szczegółowy budżet projektu. Informacje dotyczące budżetu projektu są podstawą do oceny kwalifikowalności i racjonalności kosztów, powinny też bezpośrednio wynikać z opisanych wcześniej zadań i ich etapów. w szczegółowym budżecie projektu ujmowane są jedynie wydatki kwalifikowalne, spełniające warunki określone w wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków. Ostatnim etapem wypełnienia wniosku o dofinansowanie jest określenie harmonogramu projektu w formie wykresu Gantta, obejmującego pierwsze dwanaście miesięcy realizacji w ujęciu miesięcznym, a pozostałą część okresu realizacji projektu (jeżeli projekt trwa dłużej niż 1 rok) w ujęciu kwartalnym (w postaci kwartałów kalendarzowych).

Przykład z dokumentacji konkursowej

Zgodnie z obowiązkowym kryterium, w szczególnym przypadku, gdy projekt nie jest realizowany przez placówkę POZ, realizacja projektu musi odbywać się w partnerstwie z co najmniej jedną placówką POZ. Partnerstwo może zostać utworzone przez podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzie, organizacyjne, techniczne lub finansowe. Projekt taki zwany jest „projektem partnerskim” i realizowany jest na warunkach określonych w porozumieniu albo w umowie o partnerstwie.

W przypadku projektu partnerskiego realizowanego na podstawie porozumienia albo umowy o partnerstwie, podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, ubiegający się o dofinansowanie, dokonuje wyboru partnerów spoza sektora finansów publicznych z zachowaniem zasady przejrzystości oraz równego traktowania podmiotów. Podmiot taki jest w szczególności jest zobowiązany do:

 • Ogłoszenia otwartego naboru partnerów na swojej stronie internetowej wraz ze wskazaniem co najmniej 21-dniowego terminu na zgłaszanie się partnerów.
 • Uwzględnienia przy wyborze partnerów: zgodności działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa, deklarowanego wkładu potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa, doświadczenia w realizacji projektów o podobnym charakterze.
 • Podania do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej informacji o podmiotach wybranych do pełnienia funkcji partnera.


W celu wyłonienia projektów, które zostaną dofinansowane, w pierwszej kolejności Komisja Konkursowa oceni złożone wnioski pod względem formalnym, tj. zweryfikuje, czy wszystkie pola wniosków zostały wypełnione w sposób zgodny z zasadami przedstawionymi w instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie. Po zatwierdzeniu wniosków pod względem formalnym, Komisja Konkursowa oceni wnioski pod względem merytorycznym, a następnie sporządzi listę rankingową i zatwierdzi do dofinansowania te wnioski, które uzyskały odpowiednią liczbę punktów.

Najbliższe spotkanie:
Zapisz się na konferencje
Idź do następnego artykułu

Partner merytoryczny

Projekt Edukacyjny

Projekt realizowany dzięki wsparciu